استقلال - آزادی - عدالت اجتماعی (جمهوری ایرانی)
به سایت خبری جبهه ملی ایران ،پرببنده ترین سایت نیروهای ملی خوش آمدید
این سایت خبری مستقل است و به انعکاس اخبار تشکلهای جبهه ملی ایران و نیروهای ملی در سراسر جهان اختصاص دارد
از دیگر صفحات این تارنما در زیر این پیام با کلیک روی صفحه دیدن کنید
 
¤ اخبار دانشجویی
¤ صدور حکم زندان برای ۲۰ نفر از بازداشت شدگان زلزله آذربايجان
¤ دیدار اعضای جبهه ملی ایران با فرید طاهری
¤ روز دانشجو در مزار کیانوش آسا/ بیانیه دفتر تحکیم وحدت
¤ احضار مجدد پیمان عارف به دادگاه
¤ پیمان عارف بار دیگر از تحصیل محروم گردید.
¤ دفتر تحکیم وحدت و سازمان دانش آموختگان ایران در بیانیه ای مشترک: «صدای دانشجویان دربند باشیم»
¤ بیانیه‌ دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال; «تشکیل جبهه‌ دموکراسی‌خواهان برای صیانت از منافع ملت ایران در مقابل استبداد داخلی»
¤ ممانعت از آزادی پیمان عارف، فعال سابق دانشجویی
¤ پیمان عارف، دانشجوی زندانی، پس از اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد
¤ پیمان عارف برای سومین بار بازداشت شد
سایتهای دیگر
 
بیژن مهر
¤ صفحه اول  ¤ اخبار ايران  ¤ اخبار جبهه ملی  ¤ بیانیه های جبهه ملی  ¤ کورش زعيم  ¤ جبهه ملی اروپا  ¤  واشنگتن  ¤ اخبار دانشجویی  ¤ خارج از کشور  ¤ دکتر ورجاوند  ¤ زنان  ¤ نشریات  ¤ دیدگاه  ¤ دریادار مدنی  ¤ رضا آذرخش  ¤ اندیشگاه ملی/ آریان پور  ¤ کنگره ملی/ امیرانتظام  ¤ مقالات  ¤  عضويت  ¤ نهضت آزادی/حزب ملت ایران  ¤ کارگران  ¤  اسناد جبهه ملی  ¤ جوانان جبهه ملی  ¤ دکتر باوند  ¤ كانون انديشه و سخن.  ¤ بیژن مهر  ¤  سمينار جبهه ملی  ¤  فرهنگ  ¤ همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران  ¤ دفتر پژوهش های جبهه  ¤ اخبار زندانیان سیاسی  ¤ برنامه تلوزیون  ¤ اقتصاد  ¤ آلبوم عکسها  ¤ تماس با ما ¤ آرشیو خبرها
جبهه ملی و جنبش رفراندم,يبِژن مهر
9 دی 1383   jebhe.info/old   بازگشت به صفحه قبل 
نقش جبهه ملی ايران در فراخوان ملی بس مهم و جنجال بر انگيزارزيابی شده است.عده ای با تلخی وشکايت از عدم حضور جبهه ملی در ايران در حمايت از رفراندم ملول و غمگين هستند،چرا که عمده ترين نيروی ملی در حساس ترين لحظات تاريخی انطور که بايد و َشايددر صحنه حضور ندارد،پس در خدمت رفراندم نيست.برخی معتقدندکه شايدجبهه ملی در روند کندی جنبش رفراندم نقش دارد.تاريخ نشان ميدهدکه هميشه بحران در کشورجبهه ملی را به خدمت فرا خوانده واين بار نيز اوضاع سخت بداست پس جبهه ملی کجاست؟.
حقيقت اين است که جبهه ملی در دسامبر 2003 وژانويه 2004 طی بيانيه هايی همه پرسی را تنها راه برون شد از بحران دانسته* و امروز هم اصل رفراندم را ميپذِِيردو تنها مکانيزم برگزاری رفراندم و راهکارهای عملی آنرا به چالش طلبيده(گفتگوی کوروش زعيم با خبرگزاری جبهه ملی)*.دوستان بايد بدانند که سابقه ونقش تاريخی جبهه ملی اين امکان را نمی دهدکه جبهه ملی در راهی توجيه ناپذيرو بدون استدلال قدم بگذارد،امضا کنندگان فراخوان درچندمورد تغيير نظرداده اند. بعد از انتشار فراخوان خودرا در جايگاه حاميان و نه رهبران گذاشته و گفته اند که هدفشان اين چنين بوده و آن چنِن نبوده است ، که البته اين تغير نظرهاوحرکت های تاکتيکی براي فرار از تِيغ استبداد،نه تنها چيِزی از حقانيت و شجاعت آنان کم نمی کندبلکه باِيد به ديدروشن بينانه و آگاه آنان آفرين گفت. نقش آنان در تاريخ محفوظ است ،هر زمان که رفراندم رخ دهد. چهار نفرازآنان عضوی از يک تشکل دانشجويي هستند و چهار نفر ديگر مبارزانی بدون وابستگی سازمانی هستند وبيشتر مسئوليت فردی دارندتا حزبی يا سازمانی .آياامکان چنِِين تغيير جايگاه و يا تغيير نظری برای جبهه ملی ايِران با وجودحساسيت زمانی و جو استبدادی حاکم امکان پذيِر است؟.
جبهه ملی نمی تواند بدون داشتن تمام پاسخ هاو ارزِِيابی تمام موانع وارد به راهی شود که راهداران آن همگی جلادند و اعتبار نيم قرن مبارزه در کشوری که قاضی وجلاد يکی هستند، مطرح است.
اما در خارج حکايت ديگری است ،اينجا تيغ جلادان برنده نيست و ديالوگ وگفتمان بلای جان سياه کاران رو به سقوط است .جبهه ملی ايران در خارج از کشور اولِين تشکلی بود که در 30 نوامبر 04 به فراخوان پيوست و بِيش از 50 نقر از اعضابا شرط سازماندهی گسترده برای جنبش رفراندم، به فراخوان پيوستندتا تنور فراخوان گرم بماند و با بروکراسی و کندی سازمانی به سردی نگرايد.دکتر مدنی در 5 دسامبر 2004 حمايت خودرا از اصل رفراندم اعلام کرد* و ديگر دوستان در جبهه هنوز در راهند. اعلاميه ای موسوم به "به نام منافع ملی هشدار ميِدهيم"از جانب چند نفر منسوب به جبهه ملی در خارج از کشورمنتشر شد که در شان و منزلت جبهه ملی نبود و خشم
تمام فعالين جبهه ملی را بر انگيخت چرا که سراپاتحريف بودو حمله شخصی .يعنی موضوعاتی که تا به حال در هيچيک ازبيانيه های جبهه ملی ايران در داخل و خارج از کشور مشاهده نشده بود.اين اعلاميه که گويا ثمره ِيک کنگره 4 نفره سازمان برونمرز درلس آنجلس بوده** ، پيش از ضربه زدن به فراخوان ،به طرد کامل اين چند نفرمنجر شد چراکه بلافاصله بعد از اين اعلاميه ،بيانِه ای به حمايت از فراخوان و با امضای نزديک به 40 نفر از اعضای جبهه ملی برونمرزدر اروپا منتشر شد و انان به ديگر ياران خوددر آمريکا پيوستند که از حمايت کنندگان اوليه فراخوان هستند و از اعضای موسس جبهه ملی برون مرز.نتيجه آنکه خانواده جبهه ملی به درستی و با درک واقعِيتهای موجود وبااحترام به تصميم جبهه ملی در ايِران از فراخوان حمايت کرد و ميرود تا سهم عمده ای را شکل گرفتن اين جنبش ملی بعهده گيرد.
در گفتمان و تبادل نظردر باره رفراندم،تا کنون جبهه ملی چندان فعال نبوده و غير از چند مقاله که يکی دوتای انها هم مربوط به همان مرطود شدگان است که ميتواند يک سند تماميت خواهی در خارج از کشورباشد وبه دليل ماهيت نويسنده ، محتوئ حمايت از رفراندم نيزدر آن قابل ترديداست،مطلب ديگری موجود نيست .اما درادامه راه نقش جبهه ملی در خارج ميتواند تعين کننده و در هماهنگی نيروها بسيارموثرو مهم باشد.
گفتمان خانواده جبهه ملی به منظور برداشتن مرز خودی و غير خودی در تمام مراحل راه دمکراسی ورسيِدن به حاکمِيت ملی ،همزمان با ديگر نيروهای ملی باِيد آغاز شود.رفراندم خواسته و حق مشروع ملت ايران است و گرِِيزی از آن برای ايران نيست.هيجکس را نمي توان در روند جنبش حذف کرد و اين حق مسلم را از کسي کرفت.برچسب زنی ،تحريف واقعيت ها و خود محوری تنهااِين راه را دشوار ميسازد و با عث تاخيرشکل گيری جنبش مِيشود.اگرگفتگو دستاورد مهم ايِن فراخوان است چرا عده ای با خود محوری و انکار حقوق ديگران اين حق و دستآورد را از خود ،جبهه و سازمانی را که به آن مومن هستند سلب ميِکنند.جبهه ملی ايران بحث و گفتکو در درون وبرون گروه را برای تمام هواداران حاکميت ملی تائيد و تشويق مينمايد.اما بهتر است که عينک خود محوری و کج انديشی از ديِده گان برداشته شود وباِِيد به رای اکثريت گردن نهاد.


يبِژن مهر
جبهه ملی ايران –آمريکا

www.jebhe.info/old*
http://jebhemelli.net/htdocs/statements/2004/12_December/INFUS_Pelenom4_Report.htm * *
بازگشت به صفحه قبل   نسخه قابل چاپ   لینک دائمی به این خبر 
 
 
¤ اخبار جبهه ملی
¤ درگذشت مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی
¤ بازداشت پیمان عارف عضو جبهه ملی ایران
¤ ادیب برومند: انحلال مجلس استیضاح مصدق را منتفی کرد
¤ نامه سخنگوی جبهه ملی ایران به بی بی سی
¤ پیام های نوروزی
¤ خورشیدی که هر روز فروزان تر از روز پیش میدرخشد/بیانیه جبـــهه ملــــی ایــــران
¤ سنگر نشین بی مدعای آزادی هوشنگ کشاورز صدر رفت
¤ تجزیه طلبی محکوم است/رئیس هیئت رهبری جبهه ملی ایران
¤ متن پیام های رهبران جبهه ملی به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس کنفدراسیون
¤ تحلیل جبهه ملی ایران ازرویدادهای مصر
¤ دکتر علی رشیدی عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران به دو سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد
¤ بازداشت اعضاي جبهه ملي ايران در اسفراين خراسان شمالي
¤ بزرگداشت دکتر مصدق در واشنگتن/2 گزارش
¤ بزرگداشت دکتر محمد مصدق در باشگاه ملی خبرنگاران در واشنگتن دی سی شنبه 10 نوامبر 2012
¤ مشروح سومین گزارش احمد شهید در رابطه با حقوق بشر در ایران
¤ جبهه ملي ايران , نيروي هوايي و خلبانان قهرمان دفاع مقدس را گراميداشت
¤ تکدیب امضا
¤ جبهه ملی ایران: به یاری زلزله زدگان بشتابیم
¤ درگذشت رادمرد میهن دوست آقای دکترخسروسعیدی عضو حزب ایران و جبهه ملی ایران
¤ ننگ ونفرین بربیست وهشتم مرداد
¤ اسطوره مقاومت مهندس عباس اميرانتظام در بيمارستان بستري شد
¤ بیانیه ادیب برومند و جبهه ملی ایران- اروپا و آمریکا در اظهار تاثر و همدردی با هموطنان داغدیده آذربایجانی
¤ احضار كورش زعيم
¤ درود بر چهاردهم مرداد / ادیب بـرومـند- رهبر جبهه ملی ایــران
¤ جبهه ملی ایران نسل کشی مسلمانان در میانمار را محکوم میکند
¤ بیانیه ادیب بـــرومند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران به مناسبت بزرگداشت ۳۰ تیر 1331
¤ نامه سرگشاده جبهه ملی ایران به رئیس جمهور آمریکا درمورد ادعای واهی مالکیت امارات بر جزایر ایرانی
¤ عمل جراحی قلب دکتر حسین موسویان، رییس هیئت اجرایی جبهه ملی ایران
¤ گرامیداشت یکصدوسی امین زادروز دکتر محمد مصدق در پاریس و کلن
¤ یادداشت اعتراض جبهه ملی ایران به موسسه گوگل
¤ تکذیب مذاکرات جبهه ملی ایران با آقای رضا پهلوی و نزدیکان ایشان
¤ جبهه ملی ایران مهیای ستیزه گری در باره حفظ تمامیت کشور است/ادیـب بـرومـند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران
¤ پیام های نوروزی استاد ادیـب بـرومـنـد , دکتر حسین موسویان ,اقاي حسن لباسچی و مهندس كورش زعيم
¤ پیام نوروزی ادیـب بـرومـنـد
¤ دیدارسخنگو و اعضای جبهه ملی ایران با دکتر علی رشیدی
¤ بیانیه ادیـب بـــــرومــند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران درباره انتخابات اسفند ۱۳۹۰
¤ جبهه ملی ايران در انتخابات شرکت نمی کند
¤ آخرین وضعیت جبهه ملی ایران
¤ وضعیت نا مساعد جسمی حمید رضا خادم، زندانی سیاسی در بند ۳۵۰ اوین
¤ آیا جبهه ملی ایران منحل میشود؟
¤ بازجویی و بازداشت فعالان و اعضای جبهه ملی ایران
¤ ادامه بازداشتها و احضار اعضای جبهه ملی ایران به وزارت اطلاعات
¤ برگزاری جلسات شورای جبهه ملی ایران ممنوع شد
¤ احضارعیسی خان حاتمی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران/ بازداشت مهندس محمد توسلی
¤ بازداشت دکتر علی رشیدی
¤ احضار ملیون به وزارت اطلاعات
¤ نشست مهرماه شوراي مركزي جبهه ملي ايران
¤ جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران پنج شنبه در تهران برگزار شد
¤ جبهه ملی ایران در خارج از کشور نماینده ندارد
¤ @نامه پیمان عارف به احمدی نژاد@دیدار از پیمان عارف
© 2004 - 2011 - خبرگزاری جبهه ملی ایران - J M I N e w s . c o m - تماس با ما